+359 879 222 434 office@ekspertite.bg
+359 879 222 434
Начало ЕКСПЕРТИ Доц. д-р Петър Петров

Доц. д-р Петър Петров


Председател на УС на БАСЕТ
(Българска асоциация за селски и екологичен туризъм)
Не всяка горска или полска пътека може да бъде наречена екопътека. Става въпрос за специални туристически маршрути,
които се изминават пеш и включват атрактивни природни дадености.
Резюме Доц. д-р Петър Петров е председател на УС на БАСЕТ. Член е на съюза на учените в България. Има участие в международни програми и проекти. Някои от компетенциите му са в сферата на устойчивото развитие; природният потенциал; рационалното използване на природните ресурси.


Опит Председател на УС на БАСЕТ.
Ръководител на няколко проекта, реализирани от асоциацията. Автор на идеята, теоретичните обосновки и пряк изпълнител на Програмата на БАСЕТ "Български пътеки";

Членство в научни организации:
Съюз на учените в България;

Специализация и работа в чужбина:
Германия (ГДР), 1985 г.

Участие в международни програми, проекти:
По ЕБР:
• Сътрудничество с Румънската Академия на науките:
"Сравнителни изследвания в Стара планина и Южните Карпати" - ръководител на проекта от българска страна, завършил през 1998 г.;

Защитени територии в Южните Карпати, Банатските планини и Стара планина" - ръководител на проекта от българска страна, завършил през 2002 г.

• Сътрудничество с ГИ на Сръбската Академия на науките, Белград:
"Оценка на рекреационния потенциал на Западна Стара планина" Участник в работната група - продължава

• Сътрудничество на Ин-т по география и териториална организация - Полша:

"Трансформация на селските райони след смяната на политическата система. Случаите на Полша и България"- завършил през 2001 г.

Програма ФАР за заетост в райони с минна и стоманодобивна промишеност: "Формиране на регионален туристически продукт - стъпка към възраждане и устойчиво развитие на община Трън" - ръководител на проекта - завършил през 2002 г.

Лекции и доклади в чужбина: Япония - Токио, Чиба, 1993 г.
"Етноси и етнически отношения в България (на примера на три малки селища в България)"

"Промени в българското земеделие след 1989 г."

Участие в по-важни проекти:
"Природно и културно наследство на България - основа за формиране на местни, регионални и национални туристически продукти" (от плана на Географски институт - БАН), ръководител на проекта;

"Подобряване на познавателната база за устойчиво управление на рекреационните ресурси" (международно сътрудничество с Швейцария), член на работната група

Участие в ОВОС и други експертизи:
Предпроектни проучвания в устието на р. Батова

Предпроектни проучвания в района на мина Брежани

Проучване, проектиране и строеж на екопътеки, геопътеки, ландшафтни паркове, геопаркове


Образование До 1972 г.
Висше – магистър по география,специалност хидроклиматология, СУ "Св. Климент Охридски";


Научни степени и звания:

2008-2013 г.
Департамент География към ИГГГ - БАН, Длъжност: Доц. д-р;

2000-2008 г.
Географски институт – БАН, секция «Физическа география», Длъжност: Ръководител секция;

1994-2000 г.
Географски институт – БАН, секция «Физическа география», ст.н.с. ІІ ст.
д-р;

1989-1994 г.
Географски институт – БАН
секция "Ландшафтознание и опазване на природната среда", Длъжност: н.с. І ст.;

1986-1989 г.
Географски институт – БАН
секция "Ландшафтознание и опазване на природната среда", Длъжност: н.с. ІІ ст.;

1982-1986 г.
Географски институт – БАН
секция "Ландшафтознание и опазване на природната среда", Длъжност: н.с. ІІІ ст..


Компетенции • Туризъм;
• Устойчиво развитие;
• Комплексна физическа география;
• Ландшафтознание;
• Опазване на природната среда;
• Природен потенциал;
• Рационално използване на природните ресурси;
• Регионалистика;
• Карстология.


Статии на Доц. д-р Петър Петров
Други експерти
ПАРТНЬОРИ